Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego

GLOWMAGNETIC Anetta Kwas

(dalej również: „Regulamin”)

Obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego marki GLOWMAGNETIC Anetta Kwas, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1.        BOK– telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

 

 1.        Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

 

 1.        Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

 

 1.        Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

 

 1.        Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 1.         Konto Klienta/Konto– przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

 

 1.        Koszyk – udostępniona Klientowi oraz użytkownikowi Sklepu usługa, polegająca w szczególności na

-                umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów,

-                wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, jeśli takie zostaną wprowadzone w życie przez Sprzedawcę,

-                wyświetleniu podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki),

-                zapamiętaniu Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 30 dni;

 1.        Login– adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 2.          Newsletter – usługa polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

 

 1.          Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (jeśli takie zostaną określone). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

 

 1.        Umowa o Świadczenie Usług– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta

i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

 1.          Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL sklep.prochnik.pl.

 

 1.       Sprzedawca– GLOWMAGNETIC Anetta Kwas, Białki Górne 7, kod pocztowy 08-504 Ułęż, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: o numerze NIP: 9471428966, REGON: 366811255, nr telefonu 791-122- 060, adres poczty elektronicznej: biuro@glowmagnetic.pl;

 

 1.        Towar– rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

 

 1.        Treść/Treści– elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

 

 1.        UmowaSprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

 

 1.        Wymagania Techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej;, Google Chrome w wersji 37 lub nowszej, Safari w wersji 5 bądź nowszej, obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail;

 

 1.         Zamówienie– formularz udostępniony w ramach Sklepu określający Towary, jakie zamierza kupić Klient, oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 • 2                                

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1.        Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2.        Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 5 ust. 1 poniżej w wybranym przez siebie zakresie.
 3.        Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
 4.        Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

 

 • 3

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 

 1.        Biuro Obsługi Klienta telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem Świąt Państwowych) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 791 122 060 oraz pod adresem e-mail: biuro@glowmagnetic.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.
 2.        Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z BOK.
 • 4

LICENCJA

 1.        Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2.        Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • 5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1.        Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klientów:

 

 1.        umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;
 2.        umożliwienie Klientom składania Zamówień (w tym bez konieczności utworzenia Konta) oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 3.        dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;
 4.        umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 5.        umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 6.         prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Towarami (np. prezentacja najpopularniejszych Towarów);
 7.        przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera.

 

 1.        Klient ma do wyboru dwa sposoby składania Zamówień:

 

 1.        z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta Konta (po zarejestrowaniu),
 2.        bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta („Zakupy bez rejestracji”).

 

 1.        Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące dodatkowe usługi:

 

 1.        podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
 2.        przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży.

 

 1.        Konto Klienta zostaje utworzone po wykonaniu przez Klienta następujących czynności:

 

 1.        wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (co obejmuje w szczególności podanie wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła do Konta),
 2.        przeprowadzeniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta przez Sprzedawcę.

Powyższe czynności dokonywane są jednorazowo. Podczas każdego kolejnego logowania do Konta Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.

 

 1.        W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 i 3 nieodpłatnie, a korzystanie z tych usług przez Klienta, nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta Ceny na rzecz Sprzedawcy.
 2.        Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 3.        W przypadku dokonywania przez Klienta Zakupów bez rejestracji, Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia w tym trybie (przesłania go Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem). Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.

 

 1.        W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2.        Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub złożonym Zamówieniu (w przypadku wskazanym w ust. 7 powyżej).
 3.          Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 4.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 1.        podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2.        niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 3.        korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
 4.        terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
 5.        niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 6.         niepodejmowania działań takich jak:

 

-               rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

-               podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

-               modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

-               nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa,

w szczególności w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 • 6

NEWSLETTER

 1.        W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez (alternatywnie):

 

 1.        udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Wpisz adres e-mail aby otrzymywać Newsletter”oraz naciśnięcie przycisku [WYŚLIJ] lub;
 2.        zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w procesie rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia bez rejestracji lub;
 3.        zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

 

 1.        Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta jednej z czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
 2.        Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sklepem Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez (alternatywnie):

 

 1.        kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta;
 2.        zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail: biuro@glowmagnetic.pl podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter;
 3.        zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.
 • 7

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1.        Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

 

 1.        pisemnej; albo
 2.        wiadomości e-mail na adres biuro@glowmagnetic.pl

 

 1.        Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z odpowiednim 30 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów,  rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty):

 

 1.        istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, rozumianym jako rażące naruszenie postanowień §5 ust. 11 Regulaminu, lub
 2.        trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.

 

 1.        Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia. Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa powyżej.
 2.        Sprzedawca może ograniczyć prawo Klienta do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient:

 

 1.        w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie o jego celowym działaniu, Klient podał dane lub Treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2.        kilkukrotnie składał Zamówienia i następnie kilkukrotnie nie odbierał tych Zamówień,

w sposób uzasadniający przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy;

 1.        dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 2.        Niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące ograniczenia tego prawa, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Sprzedawca dochowa należytej staranności w zakresie wcześniejszego wezwania Klienta do uprzedniego zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 4 powyżej
 3.        Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu w nieograniczonym zakresie.
 • 8

REKLAMACJE USŁUG

 1.        Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach.
 2.        Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub na adres e-mail: biuro@glowmagnetic.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3.        Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • 9

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1.        Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania Konta przez Klienta.
 2.        Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (zarówno w ramach Zamówienia składanego z Konta Klienta, jak i Zamówienia bez rejestracji, kolejno:
 3. a)        Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00;system akceptuje do trzech otwartych zamówień dla jednego użytkownika.
 4. b)        Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 5. c)        Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 6. d)        Klient potwierdza lub uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 7. e)        do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/ usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
 8. f)         Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
 9. g)        w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;
 10. h)        Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta albo informacją o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e-mail od Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 11.        Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia z ważnych przyczyn, w szczególności jeśli:
 12. a)        podane przez Klienta dane są nieprawdziwe;
 13. b)        Towar objęty Zamówieniem nie jest już dostępny;
 14. c)        wskazany adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Polski.
 15.        Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 16.        Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu w formie faktury VAT;
 17.        Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że chce otrzymywać faktury VAT jako potwierdzenie dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;
 • 10

CENY

 

 1.        . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2.        . Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w regulaminie Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 3.        Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 • 11

PŁATNOŚCI

 1.        Płatności można dokonać:
 2.        za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu (Tpay.com);
 3.        przelewem bankowym (wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego);


 4. Koszty przelewu z rachunku prowadzonego przez bank zagraniczny ponosi Kupujący. Instrukcja prawidłowego dokonania przelewu zagranicznego znajduje się w zakładce Formy Płatności.
 • 12

Klient w przypadku wyboru opcji płatności określonych w §11 ust 1 lit. a – c Regulaminu jest zobowiązany do zapłaty Ceny w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowa Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty Ceny w terminie określonym w zdaniu poprzednim Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

DOSTAWA TOWARU

(SPÓSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZESIĘBIORCĘ)

 1.        Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy przewozowej Poczta Polska. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@glowmagnetic.pl zawierającej w temacie „Zmiana adresu dostawy Zamówienia XXX”. Sprzedawca może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Towary zostały już wysłane na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2.        Szczegółowe informacje  o oferowanych przez Sprzedawcę formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajduje się w zakładce Koszty i czas dostawy: http://glowmagnetic.pl/pl/content/1-Dostawa Sprzedawca dostarcza Towary Klientowi za pomocą firmy Poczta Polska.
 3.        Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy i jest każdorazowo prezentowany w warunkach dostawy w zakładce [http://glowmagnetic.pl/pl/content/1-Dostawa].
 4.        Do czasu otrzymania zapłaty pełnej Ceny wraz z kosztami wysyłki Sprzedający może się wstrzymać z wysyłką zamówionych Towarów

 

 1.        . Informacje o kosztach dostawy podane są w warunkach dostawy w zakładce Koszty i czas dostawyhttp://glowmagnetic.pl/pl/content/1-Dostawa oraz podczas składania zamówienia.
 2.        . Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz dodatkowo - w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 • 13

SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Ponadto Sprzedawca do Regulaminu załącza Pouczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1).
 2.        Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku Umowy o Świadczenie Usług) lub od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie Towarów (w przypadku Umowy Sprzedaży). Jeżeli  Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach powyższy okres liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
 3.        Odstępując od umowy Konsument, celem poinformowania Sprzedawcy powinien złożyć oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub wysłane na adres e-mail Sprzedającego: [biuro@glowmagnetic.pl]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.        W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 5.        Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta z wyłączeniem kosztu wysyłki, w tym – w przypadku gdy ma to zastosowanie – koszty dostarczenia Towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy podany przez Klienta;
 6.        Konsument odsyła Towary na adres Sprzedawcy wskazany na przesyłce zawierającej Towary nadanej przez Sprzedawcę, bez zbędnej zwłoki, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7.        Prawa do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 8.        w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9.        w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12.        Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13.        Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (faktura).
 14.        Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15.        Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Towarów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 • 14

PRODCEDRA REKLAMACYJNA STOSOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1.        Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar  bez wad.
 2.        Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową (w przypadku Konsumentów) lub z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Białki Dolne 14A 08-504 Ułęż, z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura).
 3.        Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4.        Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 5. a)        złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 6. b)        żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 

 1.        Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.   
 2.        Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Białki Dolne 14A 08-504 Ułęż  z dopiskiem „reklamacja”.
 3.       Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4.         Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towaru w szczególności listownie na adres GLOWMAGNETIC Anetta Kwas  z siedzibą w Białki Górne 7 kod pocztowy 08-504 Ułęż lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@glowmagnetic.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 5. ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 15

ZMIANA REGULAMINU

 1.        Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 25.04.2017.
 2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 3.        zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 4.        zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 5.        zmiany zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności;
 6.        zmiany danych Sprzedawcy lub połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy.
 7.        W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
 8.        W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 • 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2.        Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 
 3.          Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4.        Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 5.        Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: [http://sklep.prochnik.pl/pl/content/3-regulamin], gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, jak również sporządzić jego wydruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie : GLOWMAGNETIC  Anetta Kwas z siedzibą w Białki Górne 7, kod pocztowy 08-504, Ułęż, numer telefonu +48 791 122 060, adres e-mail biuro@glowmagnetic.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

                                                    

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-    Adresat GLOWMAGNETIC Anetta Kwas z siedzibą w Białki Górne 7, kod pocztowy 08-504, Ułęż, numer telefonu +48 791 122 060, adres e-mail biuro@glowmagnetic.pl;

 

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*);
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów);
 • Adres konsumenta(-ów);
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data;

 

(*) – niepotrzebne skreślić